Destekçi Kuruluşlar


TMMOB ürünü e-yayınlar
Mühendislik Mimarlık Öyküleri-VI
TMMOB‘nin 50. yılı yayınlarından olarak 2004‘de çıkarılan Mühendislik-Mimarlık Öyküleri-I kitabının sunuşunda, bu seri ile amaçlananlar şöyle aktarılmıştı; ülkemiz sanayi gelişiminde başarılı uygulamaları hatırlatmak ya da bilinmesini sağlamak, ülke kalkınmasının temeli olması gereken üretim süreçlerinde mühendis ve mimarların ne denli önemli olduğunu vurgulamak, bu süreçlerde yer alan meslekdaşlarımıza belki de gecikmiş vefa borcumuzu bir nebze ödemek. Bu ilk kitabın ardından geçen 10 yılda Mühendislik-Mimarlık Öyküleri serisinde 5 kitap daha çıktı ve elinizdeki bu 6. Sayı ile birlikte toplam 75 öykü sizlerle buluştu.

   Tıklayın...
Mühendislik Mimarlık Öyküleri-V
Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri, bir açıdan da, Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yıllarından, ilk atölyelerden, fabrikalardan; ilk yollardan, ilk barajlardan bugüne gelen bir ülkenin öyküsü. 2012 yılında yayımlanan beşinci kitapta, jeoloji biliminin anıtsal isimlerinden İhsan Ketin'i tanıtan anlatıların yanısıra, Cumhuriyet'in sınırlı kaynaklarıyla başarılan uçak, lokomotif, vagon ve yolcu vapuru üretimi tesislerinin kuruluş serüvenleriyle ilgili tanıklıklar yer alıyor.

   Tıklayın...
Mühendislik Mimarlık Öyküleri-IV
2010 yılında yayımlanan bu dördüncü kitap da yine sanayileşerek kalkınma yolunu seçen Cumhuriyet'in mühendislerinin ve mimarlarının öyküleriyle dolu. Haydarpaşa Garı'nın, Şeker Fabrikaları'nın, Seka Kağıt Fabrikaları'nın, Etibank Maden İşletmeleri'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün ve Ar-Ge çalışmalarıyla ivmelenen Arçelik'in serüvenleri yine kurucu teknik insanların tanıklıklarıyla anlatılıyor.

   Tıklayın...
TMMOB Su Raporu-2009
Ülkemizin enerji gereksinimi esas olarak petrol, doğalgaz ve kömür gibi birincil enerji kaynaklarıyla karşılanmakta olup, özellikle petrol ve doğalgazda ise tam bir dışa bağımlılık yaşanmaktadır. 2006 tarihli raporda dünyadaki ve Türkiye'deki enerji üretimi ve tüketimi konularındaki ayrıntılı verilerin yanısıra, iç enerji kaynaklarının gerçekçi bir değerlendirilmesinin yapılması ve enerji üretiminin çeşitlendirilerek artırılması yönündeki görüş ve öneriler de belirtilmiştir.

   Tıklayın...
Mühendislik Mimarlık Öyküleri-III
Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri dizisi, güçlü bir sanayinin ulusal kalkınmadaki vazgeçilmezliğini Cumhuriyet tarihinden somut örneklerle hatırlatıyor okurlara. TMMOB'nin 2007 yılında yayımladığı bu üçüncü kitap da, demiryolları ağının gelişmesi, gemicilik ve havacılık sanayilerinin, Bursa Merinos Fabrikası'nın, İller Bankası'nın kurulması ve haritacılığın gelişmesi süreçlerine kurucu katkıları olan çeşitli mühendislerin ve mimarların öykülerini içeriyor.

   Tıklayın...
Mühendislik Mimarlık Öyküleri-II
Cumhuriyet Dönemi'nde sanayinin kurulması sürecine ilişkin çok değerli tanıklıkların yer aldığı Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri dizisinin bu ikinci kitabı TMMOB tarafından 2006 yılında yayımlandı. Kitapta, kömür yataklarının değerlendirilmesi girişimlerinin, Sümerbank'ın, Şeker Fabrikalarının, Cam Sanayiinin, Seydişehir Alüminyım Tesisleri'nin ve yurdun elektrifikasyonunun gurur ve heyecan verici öyküleri ve bazı örnek bilim insanlarımızla ilgili anılar yer alıyor.

   Tıklayın...
TMMOB Enerji Raporu-2006
Kişi başına yenilenebilir su potansiyeli, dünya ortalamasının yarısının altında olan Türkiye, bir su fakiri olmamakla birlikte, su kısıtı bulunan ülkeler arasında değerlendirilmektedir. 2009 tarihli raporda, dünyada ve Türkiye'de su hizmetlerinin verilmesi sürecinde etkili olan hukuksal, ticari ve teknik etkenler hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, su hizmetlerinin verilmesi ve halka ulaştırılmasıyla ilgili TMMOB görüşlerine de yer verilmiştir.

   Tıklayın...
Mühendislik Mimarlık Öyküleri-I
"Mühendislik Mimarlık Öyküleri-I" de yer alan öyküler, kalkınma tarihimizden kesitleri gözler önüne seriyor. 2004 yılında yayımlanan bu kitapta, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'ndan, Çay İşletmeleri'ne, Uçak Fabrikaları'ndan toplu konut yapımlarına, dökümcülük sanayiinden PTT'ye, Cumhuriyet'in sanayileşme serüveninin çeşitli kilometre taşları ile ilgili öyküleri süreci yönlendiren mühendis ve mimar tanıkların anlatımlarından okumak mümkün oluyor.

   Tıklayın...
Mazı Dağı ve Fosfat Gerçeği Raporu
Fosfat Kayası olarak anılan ve en az %15 ile %20 fosfat içeren kayalar fosfat üretiminde kullanılmaktadır. Fosfatın %85'lik bölümü gübre üretiminde, kalanıysa, yem, gıda, kimya ve deterjan sanayilerinde kullanılmaktadır. 2006 tarihli raporda, bir yandan, özellikle GAP kapsamında, sentetik gübreye gereksinim artarken, diğer yandan Mardin'deki Mazıdağı Fosfat Tesisleri'nin çalıştırılmamasındaki çelişki ele alınmakta ve buna yol açan neden sonuç ilişkileri irdelenmektedir.

   Tıklayın...
Lastik Sanayii ve Petlas
Petlas lastik fabrikası 1976 yılında bir Kamu İktisadi Teşekkülü olarak kurulmuş, 1990 yılında üretime başlamış ve 1994 yılında da zamanın hükümetince kapatılmasına karar verilmiştir. 1994 tarihli raporda, Petlas lastik fabrikasının ülke sanayisindeki konumu irdelenmiştir. Kuruluşun yetenekleri, altyapısı, teknolojisi, mali ve organizasyonel yapısı ve pazar payı ele alınarak incelenmiş, geleceğiyle ilgili değerlendirmelere ve önerilere yer verilmiştir.

   Tıklayın...
Petrokimya Sanayii ve Gelişimi
Türkiye'de petrokimya üretimini gerçekleştirmek üzere 1965 yılında kurulan Petkim, 1970 yılında Yarımca Kompleksi'ni, 1985 yılında da, altı yıl gecikmeyle Aliağa Kompleksi'ni işletmeye almış, 1987 yılındaysa zamanın hükümeti tarafından özelleştirme kapsamına alınmıştır. 1994 tarihli TMMOB raporunda Petkim'le ilgili birçok altyapı, mali yapı, üretim, satış bilgilerine yer verilmekte, karlıllığının ve verimliliğinin artırılmasına yönelik görüş ve öneriler dile getirilmektedir.

   Tıklayın...
Erdemir Gerçeği
1994 tarihli bu raporda, o yıllarda özelleştirilme kapsamına alınan Ereğli Demir Çelik İşletmeleri (Erdemir) ele alınmıştır. Demir Çelik Sektörü'nün dünya sanayisindeki yeri ve sektörün Türkiye'de yaşadığı gelişmeler ışığında, raporun hazırlandığı tarihte Türkiye'nin tek yassı çelik üreticisi olan Erdemir'in sanayimiz içindeki konumu incelenmiştir. Raporda, son olarak, Erdemir'in özelleştirilmesi girişimiyle ilgili TMMOB'nin görüş ve önerilerine yer verilmiştir.

   Tıklayın...